Vacature jongerenwerker

SAM Welzijn is werkzaam in de dorpen en buurtschappen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, een sterk speler in het lokale veld voor de preventieve aanpak binnen het sociaal domein. Wij werken met zo’n 500 vrijwilligers en andere organisaties aan het versterken van de samenleving door de verbinding te maken tussen bewoners, bewonersgroepen en maatschappelijke organisaties. Dat doen we samen.

SAM is er voor iedereen. Voor jong en oud, actieve vrijwilligers en mantelzorgers. Voor wijkbewoners met eigen initiatief, mensen met een beperking, mensen van diverse afkomst, scholieren en

studenten en voor mensen die het lastig vinden om mee te doen. SAM werkt op het terrein van sociaal makelen, individuele clientondersteuning, inburgeren, jongerenwerk, vrijwilligersorganisatie en is een leerwerkbedrijf voor jong talent.

De Sociaal Makelaars werken in een (klein) team integraal samen aan de brede opdracht van SAM, met ieder een eigen aandachtsgebied, zowel inhoudelijk als geografisch.  Voor het jeugd- en jongerenwerk zoeken wij per september 2021 een

Sociaal makelaar Jeugd  /  Ambulant jongerenwerker
24 uur  (gemiddeld per week)

Functie jongerenwerk
Het jongerenwerk werkt op het snijvlak van welzijn, zorg, onderwijs en veiligheid. Jongerenwerkers hebben vanuit de sterke, professionele welzijnsorganisatie een goed ontwikkeld netwerk en de houding, vaardigheden en competenties om samen te werken op buurtniveau en gemeente breed. Ze maken zich – samen met partners – sterk voor de aanpak van overlast, jeugdcriminaliteit en de vraag om jeugdzorg.

Jongerenwerkers gaan uit van de vraag en behoefte van de jongeren zelf. Deze is altijd leidend in de professionele afweging per situatie voor interventies en voor samenwerking.

Jongerenwerkers werken outreachend  – de straat op en de buurten in – om jongeren in hun eigen leefwereld te ontmoeten en te empoweren waar nodig. Er is aandacht voor nadrukkelijk aanwezige jongeren, maar zeker ook voor stille jongeren die minder goed aangeven dat zij dit nodig hebben.

Het jongerenwerk is van onschatbare waarde in de sociale basis van onze dorpen. Het levert een bijdrage aan het gezond en veilig op laten groeien van alle jeugd- en jongeren in Bodegraven-Reeuwijk.  Jongerenwerkers kunnen als geen ander on- en offline aansluiten bij de leefwereld van jongens en meiden en hen begeleiden en leren op een positieve wijze te participeren en hun stem te laten horen.

Het jongerenwerk gaat uit van de mogelijkheden en eigen kracht van jongeren en biedt hen hiermee gelegenheid hun eigen activiteiten vorm te geven en zich hierin te ontwikkelen.

Talent en zelfstandigheid ontwikkelen in het opgroeien naar volwassenheid verloopt niet altijd zonder uitdagingen. Denk aan jongeren met problemen thuis en/of op school, jongeren met weinig eigen (positief) netwerk, met beperkingen of andere belemmerende factoren die de ontwikkelen tot evenwichtige volwassenheid in de weg staan. Deze jongeren krijgen extra aandacht en de jongerenwerkers zoeken hen actief op.

In het werkgebied zijn twee jongerencentra beschikbaar voor groepsactiviteiten en vrijwilligerswerk waarmee de ambulante jongerenwerkers samenwerken. De jongerencentra zijn in beheer van Stichting SSCB de Zon (Bodegraven) en de Stichting Loose end (Reeuwijk). Daarnaast heeft ieder dorp een Huis van Alles – deze zijn gerealiseerd met buurtbewoners – waar ontmoeting mogelijk is.

Aanpak door de jongerenwerker

 1. Stimuleren tot meedoen; door gebruik te maken van reguliere voorzieningen, een veilige plek te creëren en mogelijkheden te zoeken in het eigen netwerk van de jongere.
 2. Begeleiden bij identiteitsontwikkeling; door jongeren te horen en te steunen, door ze te leren ontdekken waar grenzen liggen van zichzelf en anderen en door de ontwikkeling van zelfverantwoordelijkheid te stimuleren.
 3. Verbinden van jongeren met hun omgeving; door als jongerenwerker zichtbaar aanwezig te zijn in de buurt en te zorgen voor verbinding tussen jongeren onderling maar ook met de buurt en buurtbewoners. Jongerenwerkers zijn gericht op diversiteit en inclusiviteit; iedereen kan meedoen.
 4. Preventieve aanpak en signalering; door te weten wat er in de buurt speelt, oog te hebben voor overlast gevende, maar ook juist stille jongeren en waar nodig extra ondersteuning te bieden. Jongerenwerkers delen hun ervaring met jongeren zelf, ouders/omgeving en partners. Met hen samen zorgdragen voor de juiste interventies.

Jongerenwerkers weten de balans te vinden tussen de vertrouwenspositie enerzijds en de signalerende rol richting ouders en zorg- en veiligheidspartners anderzijds.


Competenties

 • Is communicatief en beweegt zich gemakkelijk tussen verschillende (leef)werelden en culturen
 • Is zichtbaar, ondernemend en toont eigenaarschap
 • Houdt van pionieren en kan in korte tijd een eigen sociaal en professioneel netwerk ontwikkelen en in dienst stellen van anderen
 • Versterkt eigen kracht, zelfregie en oplossingsgericht gedrag bij jongeren
 • Stuurt op betrokkenheid en participatie van jongeren en kan talent zien en stimuleren
 • Signaleert en speelt in op verandering in situaties in groepsgedrag en bij individuen
 • Is altijd gericht op samenwerking en korte lijnen, zowel binnen het team van SAM als met het Veiligheidsteam, Sociaal team, Gemeente, jongerencentra, onderwijs en jeugdzorg.


Wij vragen

 • Een relevant HBO diploma of bewezen kennis en ervaring op HBO ­niveau
 • Een sterke netwerker, collegiaal en ondernemend
 • Ervaring met projectmatig werken van brainstorm tot eindverantwoording
 • Bereidheid stagiaires te begeleiden de praktijkperiode als ook voor onderzoeksopdrachten
 • Flexibel inzetbaar zijn met bereidheid te werken in de avonduren en in het weekend
 • Ervaring met werken in kleine kernen is niet noodzakelijk, maar wel meegenomen
 • Gezien de werkzaamheden en het werkgebied is het bezit van een auto of ander gemotoriseerd vervoermiddel belangrijk.


Wij bieden

 • Een functie in het hart van het sociale domein met veel ruimte voor eigen initiatief
 • Een platte, informele organisatie waar de zaken goed uitgeregeld zijn.
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal werk in schaal 8
 • Opname in pensioenfonds PFZW
 • IKB voor loopbaan ontwikkeling en vitaliteit met eigen keuze mogelijkheden

Meer weten, kijk eens rond op www.samwelzijn.nl    www.dezonbodegraven.nl    www.huisvanalles.nl

Solliciteren
Voor informatie en vragen kan je terecht Mirjam van Veen – Directeur SAM  06-16176259  of  0172-614500
Solliciteren kan middels het sturen van een motivatie brief en CV naar info@samwelzijn.nl

Contact

Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven
KvK 41172496
NL39 RABO 0308881982