Privacy

Bescherming persoonsgegevens

Wanneer iemand zich aanmeldt als klant, mantelzorger, vrijwilliger, stagiaire of sollicitant kunnen wij om de persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, e-mail en telefoonnummer) vragen die belangrijk zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en niet langer dan noodzakelijk wordt bewaard.
We vragen alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de vragen te kunnen beantwoorden, de juiste koppeling te kunnen maken tussen vraag en aanbod, verzoeken in behandeling te kunnen nemen, maar ook om onze dienstverlening te kunnen verantwoorden naar onze opdrachtgevers.
In een aantal gevallen, afhankelijk waarvoor iemand zich aanmeldt, kan door Stichting SAM om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden gevraagd. Dat geldt bijvoorbeeld voor stagiaires en kan gelden voor vrijwilligers, afhankelijk welke werkzaamheden zij uitvoeren. Betaalde medewerkers bezitten allen een VOG.

Beveiligen en delen

SAM is onderdeel van verschillende samenwerkingsverbanden. In specifieke gevallen kan het nodig zijn gegevens uit te wisselen met derden. Hiervoor vragen wij altijd toestemming. We verzenden in dat geval de gegevens op een veilige wijze. Een samenwerkingspartner kan alleen informatie ontvangen als er passende beveiligingsmaatregelen zijn genomen en geheimhouding gegarandeerd wordt.

SAM draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan. Gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server in beheer van IT-dienstverlener met een verwerkersovereenkomt.
Persoonsgegevens worden alleen gebruikt door medewerkers die hiertoe gemachtigd zijn. Medewerkers tekenen bij aanvang van hun dienstverband een geheimhoudingsverklaring. Vrijwillige medewerkers en stagiaires tekenen middels een vrijwilligers- en/of stageovereenkomst voor geheimhouding.

Website

Uiteraard gaan we ook zorgvuldig om met de gegevens van onze bezoekers op de website, het onderhoud en beheer worden uitgevoerd door een IT- dienstverlener.
Namen en e-mailadressen van nieuwsbrieven worden opgeslagen in een beveiligde digitale omgeving en worden nooit gedeeld met andere personen of bedrijven. Afmelden voor een nieuwsbrief kan op ieder gewenst moment middels het contactformulier op de website en de gegevens worden dan binnen een maand geheel verwijderd uit ons bestand, tenzij anders aangegeven.

Rechten

Iedereen heeft als relatie van SAM het recht om zijn of haar gegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen. Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens of een beperkte verwerking van de gegevens is ook mogelijk. Ook hiervoor is het contactformulier, te vinden op de website, te gebruiken.

Geïnteresseerd in de volledige beschrijving van het privacybeleid dat Stichting SAM hanteert? Dit is op te vragen via het contactformulier.

Contact

Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven
KvK 41172496
NL39 RABO 0308881982