Ik zoek hulp & ondersteuning

Sociaal Team

Wie ergens hulp of ondersteuning bij nodig heeft of er zelf niet meer uitkomt, kan terecht bij het Sociaal Team. De medewerkers van het Sociaal Team kijken mee en helpen om samen tot een oplossing te komen. Het Sociaal Team helpt ook wanneer er zorgen zijn over iemand uit de directe omgeving. Samen wordt gezocht naar een ingang die kan leiden tot een betere situatie.

De medewerkers van het Sociaal Team komen zo veel mogelijk thuis langs. Zij bieden kortdurende hulp of schakelen de zorg die nodig is in. Als er sprake is van ingewikkelde problematiek of problemen op meerdere gebieden, wordt samen met de hulpvrager of het gezin een plan gemaakt.

Hulp van het Sociaal Team inschakelen? Bel, stuur een e-mail of kom langs tijdens de wekelijkse inloopmomenten van het Sociaal team op diverse locaties. Neem contact op via telefoon: 0172-769218 of e-mail: sociaalteam@bodegraven-reeuwijk.nl. De wekelijkse open inloopmomenten op verschillende locaties zijn te vinden via de gemeentepagina Sociaal Team.

Papierwinkel
Voor iedere hulpvraag

Financieel, administratief en formulieren
Bij de Papierwinkel kan iedereen zonder afspraak terecht om lastig te begrijpen brieven van officiële instanties samen te lezen, maar ook om hulp te krijgen bij het zelf schrijven van brieven. Verder biedt de Papierwinkel hulp bij het ordenen van de persoonlijke administratie. Ook kan de Papierwinkel meekijken voor welke toeslagen, betalingsregelingen en/of kwijtscheldingen iemand in aanmerking komt.

Andere vragen
Ook met andere vragen kan men terecht bij de Papierwinkel. Denk aan vragen over sport en bewegen, psychische kwetsbaarheid, mantelzorg en dagbesteding. Het gaat hierbij om korte vragen, maar wanneer er meer tijd nodig is kan er een afspraak of doorverwijzing worden gemaakt.

Huis van Alles Vromade Bodegraven donderdag van 14:00 uur – 15:30 uur
Huis van Alles Reeuwijk-Brug donderdag van 14:00 uur – 15:30 uur

 

Samen Sterk – Maatjes

‘Samen Sterk’ is een maatjesproject in Bodegraven-Reeuwijk. Een maatje is voor een ander een steuntje in de rug, een luisterend oor, geeft aandacht en helpt bij het bereiken van persoonlijke doelen. Maatjes worden gekoppeld aan iemand waarmee het klikt.
Ben je op zoek naar een maatje, of wil je een maatje worde? Leg dan contact met de werkgroep Samen Sterk

Samen Sterk

Maatjesproject

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 11:00 uur

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers kunnen voor informatie, praktische en of emotionele ondersteuning terecht bij de mantelzorgondersteuner van SAM.

Drifa Bakkali

Sociaal Makelaar en jongerenwerker

Samen met een sociaal werker van het Sociaal Team en een medewerker van het expertisecentrum van Palet Welzijn kunnen we iedere mantelzorger ondersteunen om in balans te blijven en het geven van zorg vol te houden.

Mantelzorger?

Mantelzorgers zorgen langdurig, intensief en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.
Ook heel jonge mensen kunnen mantelzorger zijn, bijvoorbeeld als zij zorgen voor een zieke vader of moeder of samen een gezin vormen met een gehandicapt broertje of zusje. SAM komt graag met mantelzorgers in contact om de zorg wat lichter te maken.

Mantelzorgers ontmoeten Mantelzorgers

Voor mantelzorgers zijn er maandelijks gezellige bijeenkomsten in een ontspannen sfeer. Tijdens deze Mantelzorgers ontmoeten Mantelzorgers-bijeenkomsten worden er thematische trainingen en cursussen aangeboden om de draaglast te verminderen.

Magazine en meer

Mantelzorgers die zich inschrijven bij SAM, ontvangen het magazine ‘De Mantelzorgercentraal’, krijgen uitnodigingen voor lezingen en worden automatisch op de hoogte gehouden van alle actuele ontwikkelingen, regelingen en activiteiten in Bodegraven-Reeuwijk.
Kijk ook eens op de zeer actuele website van Mantelzorg Centraal met informatie over onze regio en gemeente.

Respijt

Respijt biedt voor mantelzorgers de mogelijkheid om de zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Daardoor heeft de mantelzorger even tijd voor zichzelf en dat helpt om de mantelzorg beter vol te houden. Respijt kent vele vormen, het kan gaan om het inzetten van een respijtvrijwilliger thuis tot aan dagopvang ergens anders, van zorgboerderij tot wandelcoach om te ontspannen en van informeel tot formeel. De mantelzorgondersteuner van SAM onderzoekt samen met de mantelzorger wat er wenselijk en mogelijk is in elke specifieke situatie. Meer informatie of wilt u zich registreren als mantelzorger? Neem contact op met de mantelzorgondersteuner of klik op het logo en ga naar de website van Mantelzorg Centraal.

Drifa Bakkali

Sociaal Makelaar en jongerenwerker

Informatief huisbezoek 70+

Elke inwoner van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ouder dan 70 jaar ontvangt via de gemeente een brief over het huisbezoek. Inwoners die vervolgens aangeven daarvoor open te staan worden op afspraak thuis bezocht door een getrainde vrijwilliger van SAM.
Tijdens dit bezoek geven we informatie over de plaatselijke voorzieningen en mogelijkheden die er zijn om zo lang mogelijk in gezondheid en welzijn zelfstandig te kunnen functioneren.

De vrijwilliger gaat met u in gesprek over gezondheid, wonen, mobiliteit, financiën, mantelzorg, zorg- en dienstverlening, vrijetijdsbesteding en sociale contacten.
Naar behoefte van de inwoner kan er een vervolgafspraak gemaakt worden met een professional, naar aanleiding van het huisbezoek. U kan hierbij denken aan  de wijkverpleegkundige, een ouderenadviseur, een notaris of een andere deskundige.

SAM wil graag kwetsbare ouderen vroegtijdig in beeld krijgen om passende ondersteuning te kunnen bieden. Bovendien vinden we het belangrijk om u te informeren over het zeer diverse aanbod van voorzieningen. We gaan graag met u in gesprek over de zaken die u ook zelf kunt ondernemen voordat er bijvoorbeeld vanwege uw gezondheid belemmeringen optreden. Wie vooruit kijkt, kan vaak eenvoudige, preventieve maatregelen treffen om zo lang mogelijk goed en zelfstandig te wonen. De regie zelf in handen hebben, geeft bovendien een goed gevoel.

Wie een huisbezoek wil, kan wachten op de brief van de gemeente óf zichzelf aanmelden via de projectcoördinator. Vervolgens zal een vrijwilliger met u contact opnemen om een afspraak met u te maken.

Vrijwilligers

Vrijwilligers nemen tijdens het huisbezoek een vragenlijst door. Zij verstrekken informatie aan ouderen in (één van de) dorpen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Wilt u vrijwilliger worden voor het huisbezoek 70+? Neem dan contact op met de projectcoördinator van SAM.

Marjolein Waagmeester

Sociaal Makelaar

 

Dagbesteding senioren

Dagbesteding voor senioren is een extra ondersteuning voor ouderen die zelfstandig wonen. Hierdoor wordt het voor hen mogelijk om langer thuis te blijven wonen en om structuur in het dagelijks leven te houden.

Waarom dagbesteding?

Voor ouderen kan door lichamelijke, sociale of geestelijke problemen het contact met anderen verminderen. Dagbesteding doorbreekt de dagelijkse sleur en brengt ouderen in contact met anderen. Daarmee wordt eenzaamheid tegengegaan. Deelnemers kunnen kiezen voor bepaalde activiteiten, zoals handvaardigheid, bewegen, wandelen, samen de krant lezen of een gezelschapsspel spelen. Dagbesteding kan ook verlichtend zijn voor familieleden of partners die mantelzorger zijn.
Bij de dagbesteding krijgen ouderen professionele begeleiding en – indien nodig – verzorging. Tussen de middag is er de keuze uit een warme maaltijd of een broodmaaltijd.

Hoeveel dagdelen iemand naar de dagbesteding gaat, wordt bepaald door iemands wensen in combinatie met de toegewezen indicatie. Qua dagdelen is te kiezen uit bijvoorbeeld een ochtend of middag of een hele dag. Ook zijn particulier dagdelen in te kopen.

Waar is de dagbesteding?

De dagbesteding van SAM en Zorgpartners heeft een makkelijk toegankelijke eigen ruimte in Bodegraven op Rijngaarde nummer 4.

‘s Zomers kunnen deelnemers gebruikmaken van het besloten terras. Het vervoer van en naar de dagbesteding kan, afhankelijk van de indicatie, veelal geregeld worden.

Wat zijn de kosten? De kosten voor dagbesteding zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Dagbesteding wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wmo. Ook is deelname via een PGB of op eigen kosten mogelijk. Neem voor meer informatie over de kosten, contact op met de Wmo consulent. Neem voor een rondleiding of een oriënterend gesprek contact op met de dagbesteding.

Dagbesteding

Dag-arrangementen

Niet voor iedereen is het eenvoudig om een goede dagstructuur te vinden of om met een beperking deel te nemen de samenleving. Door de lichamelijke, verstandelijke of geestelijke situatie, door omstandigheden of het ontbreken van bepaalde vaardigheden lukt het niet altijd om (weer) de aansluiting te vinden om onder de mensen te komen en het geluk te vinden.

Een Dag-arrangement biedt hulp om mee te doen. Een sociaal makelaar van SAM stelt dit samen met de deelnemer op. Daarbij is er veel aandacht voor waar de deelnemer belangstelling voor heeft, zijn of haar talenten of wat hij of zij wil ontwikkelen. Een Dag-arrangement kan heel diverse activiteiten inhouden of juist iets specifieks zijn.

Geen indicatie nodig

Voor een Dag-arrangement is geen indicatie nodig, deze kan flexibel worden ingezet en is ook tussentijds aan te passen. We zoeken samen naar de beste mogelijkheden in de buurt en de eigen leefomgeving. Een Dag-arrangement is niet gebonden aan een bepaalde voorziening, niet aan een dag of tijd en kan met of zonder einddatum zijn.

Maatwerk

Een Dag-arrangement is altijd maatwerk en de deelnemer staat centraal: hij of zij is het vertrekpunt. Het doel is om de mogelijkheid om deel te zijn van de lokale samenleving zo optimaal mogelijk te benutten.

SAM geeft een steuntje in de rug bij het zoeken van passende dagbestedingsactiviteiten en het nemen van de eerste drempel, maar kijkt ook mee als er meer uitdaging gewenst is na een tijdje. De deelnemer staat daarbij centraal. Hier is geen indicatie voor nodig. Een sociaal makelaar van SAM kijkt met een deelnemer samen naar de beste mogelijkheden in de buurt die passen bij de persoon. In gesprek gaat het over waar de belangstelling naar uit gaat, welke talenten iemand heeft of welke nieuwe stappen deze wil maken. Iedereen kan meedoen!
Meer informatie is te verkrijgen via de Wmo-consulent of rechtstreeks met de sociaal makelaar.

 

Contact

Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven
KvK 41172496
NL39 RABO 0308881982